Akcionáři

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti

ČSAD Mělník, a. s. IČ: 251 37 514

se sídlem v Mlazice – Mělník, K Přívozu 2604/23
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4788

svolává řádnou valnou hromadu

na den 24. 6. 2014 od 9 hodin v sídle notářské kanceláři JUDr. Bohumily Račokové, notářky,
ulice T. G. Masaryka 108, 272 01 Kladno

Pořad jednání

 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání
 2. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
 3. Rozhodnutí o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích
 4. Rozhodnutí o schválení zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku/na úhradu ztráty
 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty za hospodářský rok 2013
 6. Rozhodnutí o schválení auditora Ing. Miroslava Bačíka, číslo osvědčení: 1199, pro ověření účetní závěrky za rok 2014
 7. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích
 8. Rozhodnutí o změně stanov – přijetí úplného znění stanov Společnosti
 9. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady Vladislava Olejára, nar. 7. 1. 1962, Borohrádek, 5. května 25
 10. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady Ing. Jana Vydry, nar. 2. května 1959, Neratovice, Náměstí Republiky 999, PSČ: 277 11
 11. Rozhodnutí o schválení finančních a věcných plnění poskytovaných členům orgánů do 30. 6. 2014
 12. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Registrace bude probíhat od 8:30 hodin v místě konání valné hromady do listiny přítomných.

Akcionáři se prokazují platným průkazem totožnosti a předložením listinných akcií, akcionáři – právnické osoby rovněž předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Zástupci akcionářů předloží dále písemnou plnou moc, která obsahuje rozsah zástupcova zmocnění, čísla listinných akcií a úředně ověřený podpis akcionáře, zástupce akcionáře – právnické osoby rovněž předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců.

Z plné moci pro zastupování akcionáře musí dále vyplývat, že byla udělena zmocnění pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách Společnosti.

Návrhy listin, jejichž schválení se předkládá akcionářům ke schválení, jsou zasílány akcionářům spolu s touto pozvánkou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a jsou zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9:00 hod do 15 hod, a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne předcházejícího konání valné hromady. Akcionář má právo si vyžádat kopie návrhů listin na svůj náklad a své nebezpečí.

Na internetové stránce společnosti http://www.csad-me.cz je uveřejněna tato pozvánka.


NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a zprávu o vztazích za rok 2013.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku/úhrady ztráty ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje auditora Ing. Miroslava Bačíka, číslo osvědčení:1199, pro ověření účetní závěrky za rok 2014

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Zdůvodnění: Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích zakotvuje možnost pro obchodní korporace, že se mohou nejpozději do dvou let ode dne účinnosti tohoto zákona změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákon jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada rozhoduje o tom, že se mění stanovy Společnosti, a to v takovém rozsahu, že jsou nahrazeny novým úplným zněním ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: totožné jako u bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 9 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni odvolává pana Vladislava Olejára, nar. 7. 1. 1962, Borohrádek, 5. května 25, z funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění: Nové úplné znění stanov stanoví, že dozorčí rada má pouze 1 (jednoho) člena.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 10 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni odvolává Ing. Jana Vydru, nar. 2. května 1959, Neratovice, Náměstí Republiky 999, PSČ: 277 11, z funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění: Nové úplné znění stanov stanoví, že dozorčí rada má pouze 1 (jednoho) člena.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 11 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje finanční a věcná plnění poskytovaná Společností členům orgánů do 30. 6. 2014

Zdůvodnění: Z důvodu právní jistoty akcionáři schválili plnění poskytnutá členům orgánů do 30. 6. 2014 na základě dosavadních smluv.